Ví dụ về lô câm đầu và lô câm đuôi

Ví dụ về lô câm đầu và lô câm đuôi